Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

W dniu 19. 12. 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących (XIV LO i Gimnazjum Nr 14) odbył się szkolny etap Konkursu Gry Samoorganizujemy się. Nasza szkoła otrzymała 5 egzemplarzy gry edukacyjnej o rozwoju polskiej spółdzielczości od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Solidarna Szkoła. Realizujemy ścieżkę „Niepoległa bo solidarna” . Zrealizowane działania w ramach ścieżki to :

Dwie lekcje o historii ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich – na podstawie materiałów CEO.

Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie znają genezę tworzenia na ziemiach polskich spółdzielni oraz wiedzą, na czym polega idea spółdzielczości, samopomocy i zrzeszania się.

Dodatkowo gra edukacyjna o rozwoju polskiej spółdzielczości pomogła uczniom wcielić się w role członków spółdzielni i rozwijać przedsiębiorczość.

W szkolnym etapie wzięło udział pięciu uczniów Gimnazjum nr 14 i ośmiu uczniów klasy 2c oraz dziesięciu uczniów klasy 1c XIV LO pod opieką Koordynatorów programu Solidarna Szkoła: mgr Beaty Gutowskiej i mgr Radosława Gałczyńskiego.

Po ponad godzinnych zmaganiach zwyciężyła ekipa klasy 2 c LO. A oto kilka zdjęć z konkursu.

 
Fundacja przygotowała film, który prowadzi przez wszystkie etapy rozgrywki krok po kroku. Można go obejrzeć na stronie poświęconej grze
 
 
Beata Gutowska

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu Solidarna Szkoła, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Funkcje koordynatorów programu pełnią mgr Beata Gutowska i mgr Radosław Gałczyński.

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

W roku szkolnym 2018/2019 w sposób szczególny program nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości (I semestr), stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu (II semestr)

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
  • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej i lokalnej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst.

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

  • Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej;
  • Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
  • Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego przez społeczność szkolną.

Idea programu

Działania podejmowane w Programie dostarczą uczniom i uczennicom wiedzę na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności.

W ramach programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. W programie odwołujemy się do lokalnych problemów, ale również rozmawiamy o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami i mieszkankami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej.

 

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017