Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie od 2014 r. uczestniczy w projekcie „Szkoła przyjazna uczniom z Dysleksją”. Obecnie Nasze Liceum przystąpiło do IV edycji projektu ,który obejmuje lata szkolne 2016/2017 oraz 2017/2018.

Celem projektu jest diagnoza stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w wybranych szkołach oraz promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. Wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją. Popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Honorowy patronat nad projektem objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz główny oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

XIV Liceum Ogólnokształcące, 15 czerwca 2016 r. jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Krakowie otrzymała tytuł oraz certyfikat z wyróżnieniem Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją przyznany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Uroczystość wręczania certyfikatu miała miejsce w Warszawie i była zwieńczeniem dwuletnich starań ponad 70 szkół. Działalność edukacyjna szkoły na rzecz uczniów z dysleksją została wysoko oceniona i tym samym znaleźliśmy się w wąskim gronie wyróżnionych. Jesteśmy jedyną szkołą w Krakowie, która posiada ten certyfikat, jak również pierwszą w Krakowie, która w wyjątkowy sposób zadbała o edukację uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

CECHY „SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ” – XIV LICUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 

1) Szkoła oferuje szeroki zakres form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przeznaczony dla uczniów z dysleksją.

2) Rodzice otrzymują wyczerpującą informacje o dysleksji i jej symptomach (o tym, jak postępować z dzieckiem w domu, jak odrabiać z nim lekcje, wykonywać dodatkowe ćwiczenia, w formie: wykładów, prelekcji, warsztatów, porad i konsultacji indywidualnych).

3) W lokalnym środowisku szkoła jest liderem i animatorem działań sprzyjających uczniom z dysleksją. Organizujemy wiele przedsięwzięć, m.in.: Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, Podwieczorek z Dysleksją, Festyn Azorski, audycje w Radiu Kraków, artykuły w gazetach lokalnych, materiały filmowe Ośrodka Rozwoju Edukacji.

4) Udzielana pomoc jest skuteczna dzięki profesjonalnym umiejętnościom nauczycieli.

5) Nauczyciele dysponują wiedzą na temat dysleksji rozwojowej; rozpoznają jej objawy charakterystyczne dla danego wieku i sugerują konieczność dokonania pogłębionej diagnozy uczniów z trudnościami w nauce w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

6) Nasza Szkoła propaguje wiedzę na temat dysleksji oraz promuję ideę szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

7) Nauczyciele stosują się do wskazań formułowanych w opiniach psychologiczno - pedagogicznych:

- rozumieją specjalistyczny język opinii i orzeczeń psychologiczno pedagogicznych,

- potrafią dostosować formy pracy z  uczniem dyslektycznym do rodzaju jego trudności,

- dostosowują wymagania edukacyjne oraz warunki sprawdzania osiągnięć uczniów z dysleksją do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,

- nauczyciele dostosowują kryteria oceniania uczniów z dysleksją rozwojową do ich możliwości

8) Szkoła dysponuje pomieszczeniem do prowadzenia zajęć terapeutycznych, w których m.in. prowadzone są zajęcia z „ARTETERAPII” oraz WARSZTATY GRY NA BĘBNACH.

9) W statucie szkoły uregulowany jest sposób opieki psychologiczno - pedagogicznej nad uczniami z dysleksją rozwojową.

10) W programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły zawarte są propozycje działań na rzecz uczniów z ryzykiem dysleksji i dysleksją rozwojową.

11) Pedagog szkolny dba o przepływ informacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi
w pomoc uczniowi z dysleksją.

12) Dyrektor i nauczyciele znają obowiązujące akty prawne, w oparciu o które można organizować prawidłową opiekę psychologiczno – pedagogiczną.

13) Uczniowie dyslektyczni mają możliwość uczestniczenia w konkursach i przedsięwzięciach rozwijających ich mocne strony, zainteresowania i umożliwiających osiąganie sukcesów.

14) Na terenie szkoły organizowane są szkolenia, warsztaty, konsultacje ze specjalistami dla rodziców dotyczące tematyki dysleksji rozwojowej.

15) Nauczyciele prowadzą  „szkółkę” czytania i pisania.

16) Szkoła regularnie współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.

 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:

• Uczenie się w placówce, której nauczyciele życzliwie, ze zrozumieniem
i z zaangażowaniem, podchodzą do ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

• Hartowanie odporności emocjonalnej w pokonywaniu trudności.

• Nauka efektywnego radzenia sobie z trudnościami.

• Ograniczenie stresu spowodowanego specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

• Warsztaty podczas, których uczniowie poznają efektywne metody uczenia się oraz nabywają          umiejętności radzenia sobie ze stresem.

• Pozytywny start w dorosłość.

• Indywidualne podejście do każdego ucznia.

• Liczne konkursy – płaszczyzna do odnoszenia sukcesów.

• Wsparcie w podejmowanych działaniach.

• Aktywne działania na rzecz społeczności organizacja i obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

 

XIV LICUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Krakowie jako SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ oraz lider w kształceniu uczniów z dysleksją już od kliku lat jest także organizatorem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, którego celem jest popularyzowanie wśród rodziców, nauczycieli oraz uczniów wiedzy o dysleksji oraz demonstracja sposobów udzielania pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się .  W czasie przedsięwzięcia odbywają się liczne wykłady, warsztaty, konkursy oraz zabawy edukacyjne, skierowane do rodziców, nauczycieli i uczniów.

 zobacz prezentację na temat DYSLEKSJI:

 

 

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017