Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

XIV Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 14 w Krakowie ponownie otrzymały certyfikat z wyróżnieniem „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”.
Uroczystość wręczania certyfikatów miała miejsce w Warszawie i była zwieńczeniem dwuletnich starań 69 szkół. Dnia 13 czerwca 2018 roku podczas uroczystej konferencji podsumowującej IV edycję projektu, koordynator p. Marta Nowak odebrała certyfikaty z wyróżnieniem za udział obu szkół w projekcie „SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ", organizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.

Projekt był prowadzony pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz głównym oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Celem projektu, którego szkoły były uczestnikami było przede wszystkim:

  • Wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

  • Wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją.

  • Przekonanie środowiska szkolnego i lokalnego o konieczności i celowości stałej pracy
    z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.

  • Popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania
    i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

Działalność edukacyjna szkoły na rzecz uczniów z dysleksją została wysoko oceniona i tym samym znalazła się ona w wąskim gronie wyróżnionych. Jesteśmy jedynymi szkołami w Krakowie, które posiadają te certyfikaty. Możemy być z siebie dumni! Jako jedni z nielicznych zostaliśmy wyróżnieni za tworzenie środowiska sprzyjającego nie tylko wyrównywaniu braków i przezwyciężaniu problemów, ale także rozwijaniu talentów i budowaniu pozytywnej samooceny uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Doceniono nasze starania, współpracę pomiędzy szkołą a domem, popularyzowanie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z uczniami z dysleksją jak również organizację licznych przedsięwzięć m.in. takich jak Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, konkursów czy szkoleń.

Aby uzyskać certyfikat szkoła musiała wykazać się szeregiem działań w latach 2016-2018, zrealizować wymagania dotyczące pracy z uczniem z dysleksją rozwojową, złożyć raport wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą podejmowane przez nas działania. Wysiłek jaki społeczność szkolna włożyła w to, by zdobyć to wyróżnienie nie był łatwy. Podejmowane działania, ogrom pracy oraz szczegółowe warunki określone w regulaminie wymagały od nas wielkiego zaangażowania, pasji i niełatwej pracy, jednak przyniosła ona oczekiwana efekty.

Otrzymany tytuł zobowiązuje nas do dalszych, wytężonych starań, do wdrażania nowych pomysłów i takich rozwiązań, które   pozwolą   uczniom z dysleksją  uczyć się
w warunkach dostosowanych do ich możliwości i potrzeb,  ale również rozwijać talenty, pasje, zdobywać nowe doświadczenia, odnosić sukcesy, pokazywać światu, jak ogromny drzemie w nich potencjał.

 

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017