Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Marta Nowak

Poniedziałek        8.30 - 14.30
Wtorek 8.30 - 13.30
Środa 11.45 - 14.45
Czwartek         8.30 - 11.30
Piątek 8.15 - 13.15

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Mirosław Cupiał

Poniedziałek        11.00 - 16.00  
Wtorek 14.00 - 15.00
Czwartek 11.00 - 16.00 

 

•    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się proszeni są o dostarczenie opinii
psychologiczno - pedagogicznych do pedagoga szkolnego.

•   Uczniowie klas III posiadający aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną stwierdzającą specyficzne trudności
w uczeniu się mają prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w formie i warunkach dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

  Badania pod kątem zaburzeń dyslektycznych można wykonać  
 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d

tel. 12  415 69  68 (wizytę można umówić telefonicznie)

Psycholog opiekujący się XIV LO - pani mgr Katarzyna Owsiany

 

Ważne adresy:

·        Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci  z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,       ul. Gertrudy 2, tel. 12 422-43-83

·         Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Półkole 11, tel. 12 412-15-66

·         MOPS filia nr 2, ul. Radzikowskiego 27, tel. 12 638 67 17

·         Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Lubicz 27

·         III Komisariat Policji Zespół ds. Nieletnich, ul. Strzelców, tel. 12 615 72 45, 12 615 71 26

·         Centrum Psychoterapii, ul. Batorego 2, tel. 12 633-76-08

·         Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helclów 23a, tel. 12 422-18-58 http://kot.krakow.pl

·         Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ul. Kopernika 29, tel. 12 424-87-40 http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl

·         Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, tel. 12 421-92-82

·         Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Krowoderskich Zuchów 7/105 tel. 12 633-13-80

·       Krakowski Instytut Psychoterapii
      ul. Podbrzezie 6, tel. 12 423-02-28
      ul. Ptaszyckiego 6, tel. 12 682-11-50
      os. Krakowiaków 2, tel. 12 644-12-66 w. 21

·         Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Rusznikarska 11, tel. 12 632- 20-90

·         Poradnia Uzależnień, ul. Wielicka 73 tel. 12 425-57-47 http://www.kctu.pl

 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA – CO TO TAKIEGO?


Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym, przejawiające się niemożnością opanowania umiejętności czytania i pisania mimo dobrej inteligencji i dobrych warunków środowiskowych.

Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:


•    Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami
     tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści.
•    Dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
     (w tym błędy ortograficzne);
•    Dysgrafia - niski poziom graficzny pisma.
•    Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 

 

SYMPTOMY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ U MŁODZIEŻY :

Uczeń pracuje niewspółmiernie do osiąganych wyników szkolnych; często uzyskuje wyniki znacznie poniżej swoich możliwości .

Trudności w nauce można zaobserwować na różnych przedmiotach szkolnych.

 

Poniżej przedstawiamy szeroki zakres symptomów trudności w uczeniu się, jednak nie wszystkie one występują jednocześnie.

Zakres

Symptomy

Język polski

Czytanie:

wolne tempo czytania (czasem jedyne objawy trudności w czytaniu);

trudności ze zrozumieniem i zapamiętywaniem czytanego tekstu;

niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek .

Pisanie:

nieprawidłowa pisownia – dominują błędy ortograficzne lub tylko błędy ortograficzne pomimo znajomości i zasad pisowni

trudności z organizacją tekstu (pisanie wypracowań );

robienie błędów gramatycznych;

trudne do odczytania odręczne  pismo.

Języki obce

trudności i z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych;

trudności z budowaniem wypowiedzi słownych;

trudności z zapamiętywaniem słówek;

trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów;

nieprawidłowa wymowa;

trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na płytę;

kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

Matematyka

Arytmetyka:

błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami lub miejscami po przecinku);

przestawianie cyfr (np. 56 – 65);

trudności z dodawaniem pamięci , bez pomocy kartki papieru;

nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów;

zapisywanie znaków nierówności odwrotnie;

nieprawidłowe odczytywanie treści w zadaniach tekstowych;

nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji.

Geometria:

trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię

przestrzenną;

niski poziom graficzny wykresów i rysunków.

Biologia

trudności z opanowaniem terminologii;

problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków;

trudności z zapisem i zapamiętywaniem łańcuchów reakcji biochemicznych;

trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji).

Chemia

nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych;

problemy z opanowaniem terminologii (nazwy i symbole pierwiastków i związków chemicznych);

trudności z zapamiętywaniem danych zorganizowanych przestrzennie (tablica Mendelejewa).

Geografia

trudności z czytaniem i rysowaniem map;

trudności z orientacją w czasie i przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie

i w przestrzeni;

obliczanie stref czasowych, położenia  geograficznego, kąta padania słońca;

trudności z zapamiętywaniem  nazw geograficznych.

Historia i WOS

trudności z zapamiętywaniem  nazw i nazwisk;

zła orientacja w czasie (chronologia, daty);

trudności z orientacją na mapach historycznych.

Wychowanie fizyczne

trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe);

trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych;

trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki: tenis ziemny i stołowy, siatkówka, koszykówka;

niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi

(deskorolka, windsurfing, snowboard).

 

 

 Źródło: www.ortograffiti.pl

ZOBACZ PREZENTACJĘ POWER POINT NA TEMAT DYSLEKSJI

 

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017