Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Nasza szkoła przystąpiła do programu Solidarna Szkoła, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Funkcje koordynatorów programu pełnią mgr Beata Gutowska i mgr Radosław Gałczyński.

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

W roku szkolnym 2018/2019 w sposób szczególny program nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości (I semestr), stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu (II semestr)

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
  • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej i lokalnej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst.

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

  • Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej;
  • Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
  • Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego przez społeczność szkolną.

Idea programu

Działania podejmowane w Programie dostarczą uczniom i uczennicom wiedzę na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności.

W ramach programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. W programie odwołujemy się do lokalnych problemów, ale również rozmawiamy o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami i mieszkankami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej.

 

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017