Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
grudzień

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie

(Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcące)

31-322 Kraków ul. Chełmońskiego 24

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Specjalistę do spraw płac w wymiarze 1/2 etatu

 

1. Wymagania formalne

-         Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 902) oraz art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zmian.)

 • -         wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • -         wskazane kursy z zakresu pracy administracyjno-finansowej,
 • -         posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • -         posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • -         posiadanie stanu zdrowia pozwalającego zatrudnienie na tym stanowisku,
 • -         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • -         minimum pięcioletni staż w księgowości w jednostce budżetowej,
 • -         znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

 

-         Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik analizy formalnej dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych.

2. Wymagania dodatkowe

 • -         posiadanie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera – obsługa programów ZSZO, PŁATNIK, „stare” i „nowe” SIO oraz powszechnie stosowanych programów,
 • -         znajomość prawa oświatowego, przepisów Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawy o podatku od towarów i usług VAT;

3. Zakres obowiązków

 • -         naliczanie pracownikom szkoły wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,
 • -         naliczanie pracownikom szkoły zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • -         naliczanie pracownikom szkoły świadczeń przysługujących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ZFŚS ZSO nr 5,
 • -         prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkoły,
 • -         sporządzanie deklaracji ZUS i PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • -         dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • -         sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń,
 • -         sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,
 • -         sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO,
 • -         sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rp-7,
 • -         wprowadzanie danych do modułu płace ZSZO,
 • -         prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników szkoły,
 • -         wystawianie zaświadczeń pracownikom dotyczących wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
 • -         sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • -         gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • -         realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych,
 • -         obsługa modułu „sprzedaż” w programie ZSZO (wystawianie faktur VAT),
 • -         sporządzanie deklaracji PFRON,
 • -         znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej (wprowadzanie przelewów do systemu bankowego),
 • -         terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Warunki pracy i płacy:

 • -         wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1786 z późn. zmianami) oraz regulaminu wynagradzania ZSO nr 5 w Krakowie,
 • -         miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 31-322 Kraków, ul. Chełmońskiego 24,
 • -         rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Głównemu Księgowemu ZSO nr 5,
 • -         rozpoczęcie zatrudnienia: 01.01.2017 r.

5. Wymagane dokumenty:

 • -         Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami),
 • -         podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • -         list motywacyjny,
 • -         kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,
 • -         kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac,
 • -         kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • -         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • -         informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, 31-322 Kraków, ul. Chełmońskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 do dnia 12.12.2016 r. do godz. 14.00.

 

Aplikacje niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w ZSO nr 5 oraz na stronie internetowej BIP Kraków.

Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.2016, poz. 902)”

 

7. Ilość etatów: 0,5 etatu

 

Dyrektor mgr Mariola Reguła

 

Dziewiątego listopada, tuż po szóstej rano, wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Autokar był wypełniony po brzegi uczniami liceum oraz klas trzecich gimnazjum, podróżujących pod opieką naszych profesorów, pań: Agnieszki Boczar, Anny Montgomery, Eweliny Sikory i Jolanty Stachowskiej oraz pana Dariusza Godynia. Naszym pilotem był pan Bogusław Grzybowski, właściciel firmy turystycznej, która już po raz kolejny zorganizowała nam wyjazd.

Stolica przywitała nas niemal zimową pogodą. Pomimo deszczu ze śniegiem, wraz z przesympatycznym panem Sebastianem, przewodnikiem po Warszawie, zwiedzaliśmy Stare Miasto, poznając jego najpiękniejsze zakątki oraz ich niezwykłą historię. Szczególnym miejscem, które na zawsze zostanie w naszej pamięci, był Cmentarz Powązkowski, na którym mieliśmy zaszczyt i honor złożyć kwiaty oraz zapalić znicze na grobach Rudego, Alka, Zośki i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Trudno opisać nasze wzruszenia.  Na koniec dnia przenieśliśmy się do magicznej krainy, zwiedzając wystawę plenerową przy pałacu w Wilanowie - Królewski Ogród Świateł.

Po noclegu spędzonym w hostelu „Praga” wyruszyliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Była to wyjątkowa Lekcja Historii, podczas której  przewodnicy opowiadali nam, jak wyglądały naprawdę tamte dni, jakim niezwykłym bohaterstwem wykazali się uczestnicy tamtych wydarzeń, nierzadko nasi rówieśnicy. Jedna z grup miała zaszczyt spotkać się i porozmawiać z panem Henrykiem Wasilewskim, drukarzem, przesłuchiwanym na alei Szucha, więźniem Pawiaka, który pomimo swoich dziewięćdziesięciu dwóch lat do dzisiaj pracuje w muzeum, przekazując prawdę kolejnym pokoleniom. Urzekła nas nie tylko Jego historia, ale także ogromna energia i życzliwość, którą nas obdarzył.

Kolejno znaleźliśmy się w Centrum Nauki Kopernik, w którym, przez kilka godzin, mogliśmy dotknąć – dosłownie i w przenośni – różnych dziedzin wiedzy: przede wszystkim wykonać samodzielne eksperymenty, poznać niezwykłe zdobycze cywilizacji, zgłębić tajemnice zmysłów i ludzkiego ciała, stanąć oko w oko z prądem w Teatrze Wysokich Napięć, wspiąć się na pokład tonącego Titanica i wiele, wiele innych. Czas upływa tam, niestety, bardzo szybko!

A na koniec wycieczki został nam wielogodzinny, z powodu korków i robót drogowych, powrót do Krakowa. Pomimo zmęczenia, spowodowanego przede wszystkim ilością wrażeń i wydarzeń, mogliśmy jednak stwierdzić, że czas jest naprawdę względny – przecież dopiero wyjeżdżaliśmy do Warszawy – którą serdecznie my, mieszkańcy Grodu Kraka – POZDRAWIAMY!

zobacz zdjęcia z wycieczki: www.gimnazjum14.edu.pl/photogallery.php?album_id=77

 

                                                                          zadowoleni uczniowie                                                                                    

Planujemy zorganizować tygodniowy wyjazd na Białoruś – śladami Elizy Orzeszkowej, śladami Adama Mickiewicza… Staniemy nad Niemnem w Bohatyrowiczach, przy grobie Jana i Cecylii, zwiedzimy muzeum Elizy Orzeszkowej.

I w Nowogródku, gdzie dom Adama Mickiewicza, staniemy… I w Zosiu, gdzie się urodził.

Może, nad jeziorem Świteź Świteziankę spotkamy???

I Grodno, i Szczuczyn, i Lidę, Mińsk i Kuropaty, zamek w Mirzy, Korobczyce i pałac Radziwiłłów w Nieświeżu zobaczymy…

Historia białoruskich Żydów też będzie przedmiotem wycieczki.

Wyjazd planujemy wiosną 2017 roku, bo wiosną tam pięknie. A dziś już zapowiadamy – organizacja spora. Ale warto będzie :D

 

Poniżej szacowany koszt wycieczki:

2-os. pokoje

Grupa

10 + 2 grat.

Grupa

20 + 3 grat.

Grodno: hotel Sport

2-os. pokoje

Mińsk: hotel Sport Time**

3-os. pokoje

335 €

258 €

Grodno: hotel Turyst***

2-os. pokoje

Mińsk: hotel Białoruś***

2-os. pokoje

388 €

308 €

Należy się jeszcze liczyć z kwotą ~200zł - to koszt przejazdu pociągiem z Krakowa do Grodna.

Będziemy czynić starania, aby zwolniono nas z opłaty wizowej.

 

Poniżej szczegółowy program wycieczki:

1 dzień - przyjazd do Grodna ok.15.30. Zakwaterowanie w hotelu.  Obiad. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej skarpie: Zamki Stary i Nowy, Cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży – piękny widok na rzekę Niemen. Katedra, pałac Batorego, kościół bernardyński, dawny lamus "dom bez gwoździa", gmach Teatru Dramatycznego. Spacer wąskimi uliczkami  starówki. Nocleg w Grodnie.

2 dzień - śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.  Wyjazd do Bohatyrowicz:  Grób Cecylii i Jana. Dalsza podróż do Szczuczyna: zespół pałacowy Druckich-Lubeckich, kościół św. Teresy, cerkiew XIX w., pomnik Ciotcy (A. Paszkiewicz). Krótka wizyta w Wasiliszkach – dom rodzinny Czesława Niemena, kościół św. Piotra i Pawła.  Lida - zamek książąt litewskich, kościół Farny. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie: dworek Mickiewicza – muzeum, ruiny zamku Mendoga, Kościół Farny – miejsce zaślubin króla Władysława Jagiełły oraz chrztu Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Następnie przejazd nad jezioro Świteź. Dalsza podróż do Zaosia – dwór i folwark rodziny Mickiewiczów. Następnie przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu w Mińsku. Nocleg w Mińsku.

3 dzieńśniadanie. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Górne – prawosławny Sobór Ducha Świętego oraz katolicka Archikatedra imienia Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z ratuszem; Troickie Przedmieście w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upamiętniającym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległości – główną ulicą Mińska, przy której znajdują się Dom Rządu – siedziba parlamentu, charakterystyczny Kościół św. Szymona i św. Heleny zwany „czerwonym kościołem”,  gmachy mińskich uniwersytetów. Panorama miasta z tarasu widokowego w gmachu Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach z epoki konstruktywizmu  z monumentalnymi gmachami Mińska. Uroczysko Kuropaty na skraju Mińska, w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941. Liczba ofiar ok. 200 – 250 tys. osób. Potwierdzono, że ofiarami mordu w Kuropatach byli zarówno Białorusini, jak i Polacy. Powrót do hotelu w Mińsku. Obiadokolacja. Nocleg w Mińsku

4 dzień – śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Miru, zwiedzanie zespołu pałacowo–parkowego należącego do ordynacji nieświeskiej,  wpisanego na listę UNESCO. Dalsza podróż do Nieświeży. Zwiedzanie najważniejszej  rezydencji Radziwiłłów, kościoła katolickiego, mauzoleum rodu Radziwiłłów, bramy słuckiej. Obiadokolacja. Przejazd do Grodna. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Grodnie.

5 dzieńśniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Korobczyc – skansen, kompleks architektoniczny, zaprojektowany w  stylu  starego wiejskiego  gospodarstwa  XVIII-XIX  wieku. Zwiedzanie kompleksu. Powrót do Grodna. Obiad. Zwiedzanie muzeum historii religii i muzeum synagogi. Dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz z mogiłą pisarki. Transfer na dworzec ok. 16.00.

 

 

 Organizacją zajmuje się prof. Jerzy Szopa

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 14  ORAZ  XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

L.P.

 

 

ZAJĘCIA  

ROZWIJAJĄCE  ZAINTERESOWANIA  I  UZDOLNIENIA

rodzaj zajęć

prowadzący

termin

nr sali

 1.  

j. niemiecki

p. M. Nowakowska-Schmidt

 

poniedziałek

13.10 -13.55

co 2 tygodnie

czwartek   

13.10 -13.55

co 2 tygodnie

11

 1.  

Koło Matematyczne

p. D. Pazgan

wtorek

8.25 – 9.10

13

 1.  

biologia, chemia, fizyka

„Laboratorium przyrody”

innowacja pedagogiczna -

gimnazjum

p. J Ulińska

 

p. E. Radoń

 

p. B. Jugowiec-Kańka

czwartek

14.05- 14.50

piątek

15.00 – 15.45

piątek

8.25 - 9.10

2

 

1

 

4

 1.  

Koło Przyrodnicze

p. E. Radoń

p. B. Kończakowska

 

wybrane soboty

2/teren

 1.  

Historia, wos

p. G. Dadał

 

środa

7.30 – 8. 15

14

 1.  

Historia, wos

p. R. Gałczyński

wg

potrzeb uczniów

7

 1.  

Szkolny Klub Teatromanów

 

p. J. Stachowska

okazjonalnie

 

wyjścia

do teatrów

 1.  

Szkolny Klub Literatów

 

p. J. Stachowska

okazjonalnie

 

8

 1.  

Koło Teatralne

p. J. Stachowska

p. A. Montgomery

okazjonalnie

8, 12, aula

 1.  

Koło Fotograficzne

„KF 5” - gimnazjum i liceum

p. A. Boczar

p. D. Godyń

czwartek

14.00 – 15.00/16.00

18/ teren

 1.  

Zajęcia sportowe

SKS siatkówka

p. B. Skrzycka-Chwojka

 

wtorek

16.00 – 16.30

sala gimn.

 1.  

Zajęcia sportowe

SKS koszykówka

p. J. Chwojka

środa

15.00 – 16.30

sala gimn

 1.  

Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze

„5 – ta strona świata”

p. D. Godyń

p. A. Boczar

wg odrębnego harmonogramu sobota

zajęcia terenowe

 1.  

Warsztaty Tanga

p. J. Szopa

piątek 15.00

świetlica

 1.  

Imprezy sportowe

p. J. Chwojka

 

wg odrębnego harmonogramu

 

ZAJĘCIA  WYRÓWNUJĄCE   SZANSE   EDUKACYJNE

 1.  

j. angielski

 

p. A. Montgomery

 

wg

potrzeb uczniów

 

 1.  

j. angielski

p.E.Gładkowska-Kmieć

wtorek

14.05 - 14.50

wg

potrzeb uczniów

 

25

 1.  

matematyka

 

p. G. Zawadzka

wg

potrzeb uczniów

indywidualnie dla ucznia z 3B

13

 1.  

edukacja dla bezpieczeństwa

p. B. Skrzycka-Chwojka

środy

15.00-16.00

14

KONSULTACJE  DLA UCZNIÓW

 1.  

j. polski

 

p. A. Boczar

wtorek

piątek

oraz wg

potrzeb uczniów

18

 1.  

j. polski

 

p. J. Stachowska

środa

15.00–17.00

8

 1.  

j. angielski

p. A. Montgomery

 

wtorek

15.00 – 15.45

10

 1.  

j. angielski - gimnazjum

 

p.E.Gładkowska-Kmieć

poniedziałek

7.45 – 8.15

10

 1.  

j. niemiecki

p. M. Nowakowska-Schmidt

poniedziałek

13.10 – 13.55

czwartek

13.10 – 13.55

wg

potrzeb uczniów

11

 1.  

matematyka

p. G. Zawadzka

środa

7.30 – 8.15 (3A,3B)

środa

14.05 – 14.50 (kl.3C)

poniedziałek

14.05 – 14.50 (kl.1A)

piątek

7.30 – 8.15 (kl.2A)

 

 

 

 

13

 1.  

matematyka

p. E. Sikora

piątek

8.30 – 9.10

6

 1.  

matematyka

p. D. Pazgan

czwartek

8.25 – 9.10 ( kl.1C )

piątek

8.25 – 9.10 ( kl.1D )

1

 

 

4

 1.  

biologia

 

p. B. Kończakowska

wtorek

8.25-9.10 (kl.1B)

czwartek

8.25-9.10 (kl.1C)

i wg

potrzeb uczniów

25 / 2

 1.  

biologia - gimnazjum

p. J. Ulińska

 

czwartek

14.05-14.50

2

 1.  

chemia

 

p. E. Radoń

 piątek 

15.00 – 15.45

poniedziałek

14.05 – 15.45 (kl. 3)

1

 1.  

chemia

 

p. dyr. M. Reguła

poniedziałek

13.00 – 15.00

 

 1.  

fizyka - gimnazjum

 

p. B. Jugowiec-Kańka

piątek

7.30 – 8.15 ( kl.1)

środa

15.00 – 15.45 (kl.2)

poniedziałek

14.05 – 15.45 (kl. 3)

 

 

 

4

 1.  

geografia, podstawy przedsiębiorczości

p. J. Szopa

wg potrzeb uczniów

19

 1.  

geografia - gimnazjum

p. D. Godyń

 

środa

13.10 – 14.50

czwartek

15.00-15.45

piątek

13.10 – 14.50

 

 

 

19

 1.  

Historia, wos

p. G. Dadał

wg

potrzeb uczniów

10

 1.  

Historia, wos

p. R. Gałczyński

wg potrzeb uczniów

7

 1.  

edukacja dla bezpieczeństwa, pedagog

p. M. Cupiał

wtorek

15.00 - 15.34

15A lub 11

 1.  

muzyka / plastyka

p. E. Jawień

czwartek

12.05 – 14.30

wg potrzeb uczniów

25

 1.  

edukacja dla bezpieczeństwa, wf

p. B. Skrzycka-Chwojka

 

 

czwartek

16.00 – 18.00

14/sala gimnast.

 1.  

wf

p. J. Chwojka

 

czwartek

15.00 – 16.00

sala gimnast.

ZAJĘCIA  TERAPEUTYCZNE I INNE

 1.  

Arteterapia

innowacja pedagogiczna

 

p. M. Nowak

 środa

14.00-15.00

poniedziałek

14.00-15.00

15

 1.  

Warsztaty gry na bębnach

 

p. S. Rozmus

wtorek

13.00 – 18.00

15

WOLONTARIAT

 1.  

Realizacja programu  „Uśmiech Dziecka”

p. Jerzy Chwojka

wg odrębnego harmonogramu

 

wg potrzeb

 

 

Społeczność XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie,

z żalem żegna...,

wieloletniego pracownika XIV LO, nauczyciela biologii, wyśmienitego pedagoga....

p. Barbarę Dymarczyk

 

Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."

                                                                Ks. J. Twardowski

Copyright © 2016 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017