Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

DO KLAS PIERWSZYCH  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie,

w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 

 

 

 

Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu     

 

rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Rodzice oraz Uczniowie

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), informuję, że nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz składania dokumentów:

 

§  do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określi Minister Edukacji Narodowej. Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 11b ust. 2 ww. rozporządzenia);

 

·        na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego określi Małopolski Kurator Oświaty (§ 11b ust. 3 ww. rozporządzenia).

 

Ponadto cytowane rozporządzenie wprowadziło zmiany odnoszące się do:

 

·        terminów składania zaświadczeń i orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe, do szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

 

·        terminów przewidzianych na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;

 

·        terminów przewidziany na czynności w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe;

 

·        sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

Nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

 

Wymienionych powyżej zmian nie stosuje się do szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Równocześnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe co oznacza, że na terenie województwa małopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. (§ 13 ww. rozporządzenia).

 

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE          2020-05-04

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017