Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Wolontariat w XIV Liceum Ogólnokształcącym.

W oparciu o priorytety pracy wychowawczej szkoły takie jak rozwijanie wrażliwości młodego człowieka na potrzeby innych , wspieranie młodzieżowych inicjatyw ,propagowanie działalności społecznej ,pomoc potrzebującym realizowany jest program szkolnego wolontariatu.

Cele programu

1.promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu wśród młodzieży

2.propagowanie potrzeby niesienia pomocy innym /rozwijanie wrażliwości , empatii /

3.aktywność społeczna na rzecz środowiska lokalnego

4.kreowanie prawidłowych relacji społecznych w tym postawy obywatelskiej i proeuropejskiej , uwzględniających Prawa Człowieka i Prawa Dziecka

5.rozwijanie umiejętności współpracy w grupie obejmującej współdziałanie w zespole , odpowiedzialność za powierzone zadania ,podział ról ,dążenie do realizacji założonych celów ,planowanie ,myślenie strategiczne i logistykę

6.rozwijanie i wspieranie inicjatyw młodzieży poprzez realizację kreatywnych pomysłów wolontariuszy

7.praktyczne realizowanie oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych szkoły , w tym organizacji czasu wolnego uczniów o charakterze nieedukacyjnym / jako formy zajęć dodatkowych / ,kształtowanie pozytywnych postaw , zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości

8.angażowanie w różne aspekty realizacji wolontariatu jak największej liczby uczniów jak również nauczycieli i rodziców

Zadania

1.przygotowanie i przeprowadzenie szeregu imprez okolicznościowych w ramach programu „ Uśmiech Dziecka” : spotkanie integracyjne ,” Jesień na sportowo” , zabawa Andrzejkowa ,Wigilia ,Bal Karnawałowy , „ Sportowe powitanie wiosny”, spotkanie Wielkanocne ,Festyn Azorski , Dzień Dziecka , uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

2.przygotowanie paczek mikołajkowych i na Dzień Dziecka dla chatkowiczów

3.przeprowadzenie zbiórek pieniężnych podczas zebrań z rodzicami z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Uśmiech Dziecka

4.organizacja i przeprowadzenie zbiórek rzeczowych / maskotek , pluszaków , zabawek ,gier edukacyjnych , materiałów biurowych / na rzecz świetlicy środowiskowej

5.poszukiwanie sponsorów i funduszy potrzebnych do realizacji programu

6.przeprowadzanie spotkań z wolontariuszami w celu omówienia bieżącej działalności

7.udostępnienie nieodpłatnie auli szkolnej na zajęcia taneczne dla dzieci z Chatki

8.udział wolontariuszy XIV LO  w akcjach charytatywnych organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie : „ Podziel się posiłkiem” i Świąteczne zbiórki żywności

9.współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Krakowie – zbiórka darów w ramach akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka

10.praca wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego -  udział w akcjach organizowanych przez Radę Dzielnicy IV

Organizacja wolontariatu

Uczestnikami programu „ Uśmiech Dziecka” są podopieczni świetlicy środowiskowej Chatka Puchatka i cała społeczność szkolna : wolontariusze , rodzice ,nauczyciele ,dyrekcja wspierający działania przy realizacji projektu.

To również instytucje i osoby prywatne sponsorujące działania wolontariatu.

Pod opieką świetlicy pozostaje średnio 50-80 dzieci.

Wolontariuszy w każdym roku szkolnym jest 30-40.

Rocznie program „Uśmiech Dziecka” realizuje i wspiera , łącznie z nauczycielami ,dyrekcją szkoły , wychowawcami i kierownictwem placówki około 200 osób.

Zadaniem  szkoły jest zabezpieczenie realizacji celów i zadań szczegółowych programu.

Rola koordynatora programu i opiekuna szkolnego wolontariatu sprowadza się do przygotowania , po konsultacji z kierownictwem świetlicy ,ramowego planu działań w dany roku szkolnym ,szczegółowego harmonogramu współpracy z Chatką , opracowania celów ,zadań i sposobów ich realizacji ,nadzorowanie pracy wolontariuszy ,motywowanie do działania, przygotowanie scenariuszy imprez, zachęcanie do udziału w wolontariacie ,promowanie programu „Uśmiech Dziecka”i innych działań wolontaryjnych w środowisku lokalnym ,umieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły ,w gazecie lokalnej , gablocie szkolnej.

Nabór do wolontariatu.

Na początku roku szkolnego ogłaszany jest nabór do pracy w szkolnym wolontariacie.

Uczniowie chcący brać udział w realizacji programu „Uśmiech Dziecka” i pozostałych zadań zostają poinformowani przez koordynatora programu i opiekuna szkolnego wolontariatu o specyfice pracy wolontariuszy  ,ich obowiązkach ,podziale ról oraz o możliwości rezygnacji w każdej chwili.

Koordynator w trakcie roku szkolnego obserwując postawę uczniów ,ich stosunek do obowiązku szkolnego ,odpowiedzialność , umiejętność współdziałania w grupie proponuje wybranym osobom pracę w szkolnym wolontariacie.

Instytucje z którymi współpracujemy:

1.Świetlica środowiskowa „Chatka Puchatka”

2.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

3.Rada Dzielnicy IV

4.Fundacja Tesco Dzieciom

5.Bank Żywności w Krakowie

6.Schronisko dla zwierząt w Krakowie

W dniu 18 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z Chatki Puchatka.

Po słodkim poczęstunku podopieczni świetlicy udali się do auli szkolnej , gdzie czekały na nich

przygotowane przez wolontariuszy ciekawe konkursy , gry i zabawy związane z karnawałem.

Bawiono się wspólnie w rytm starych i najnowszych przebojów muzycznych.

Chatkowicze ponownie zagoszczą u nas w ostatnim tygodniu marca przy okazji sportowej rywalizacji na powitanie wiosny.

 

                                                                                                       Jerzy Chwojka

 

W drugiej połowie stycznia bieżącego roku zakończyła się akcja charytatywna „Gwiazdka dla Zwierzaka” organizowana wspólnie z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad zwierzętami .

 

Zbieraliśmy suchą karmę, konserwy, posłania i koce przeznaczone dla bezdomnych psów i kotów z krakowskiego schroniska.

 

Podobnie jak w poprzednich latach akcja spotkała się dużym odzewem społeczności XIV Liceum Ogólnokształcącego.

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy a w szczególności : Julii Masaczyńskiej, Małgorzacie Kościelny, Mateuszowi Pakoszowi, Hubertowi Drabikowi z klasy 1Bp, Oliwii Owczarek z klasy1 Ap, Julii Ziębie-Hojnie z klasy 1Ep i Pani Pedagog Annie Rojek-Gicale.

 

Jerzy Chwojka

 

W dniu 21 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyły się zebrania z Rodzicami podczas których zbierane były środki finansowe przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci z Chatki Puchatka.

Zbiórka funduszy połączona była z degustacją ciast upieczonych przez wolontariuszy XIV Liceum Ogólnokształcącego .

Autorami słodkości były Julia Masaczyńska , Gabriela Handzel i Oliwia Grabska z klasy 1Bp, Patrycja Poręba z klasy 1Ag i Martyna Szuba z klasy 3Cg.

Dzięki życzliwości Rodziców ,Dyrekcji i Grona Pedagogicznego zebraliśmy kwotę czterystu piętnastu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                                        Jerzy Chwojka

W dniu 24 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się pierwsza z cyklu imprez organizowanych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Chatka Puchatka”.

Było to spotkanie integracyjne służące wzajemnemu poznaniu się podopiecznych Chatki

I wolontariuszy XIV Liceum Ogólnokształcącego.

Po poczęstunku w szkolnej świetlicy dzieci wraz z opiekunami i naszymi uczniami brały udział w grach i zabawach skocznościowych, zwinnościowych i bieżnych przygotowanych przez wolontariuszy.

Następną imprezą będzie „Jesień na sportowo”, która zostanie przeprowadzona w październiku.

 

                                                                                            Jerzy Chwojka

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017